Mytológia


1. etymológia

Lat. mythus, mythos, Gr. mythos: pôvodne reč, prejav, neskôr posun do významov fabulácia, legenda, povera

2. definícia

Mýtus: (1) Príbeh či súvislosť, spravidla vychádzajúca z dávnych tradícií a týkajúca sa nadprirodzených bytostí, predkov či hrdinov. Súčasť svetonázoru skupiny ľudí, vysvetľujúci prírodné javy alebo načŕtavajúci psychológiu, zvyky, či ideály istého spoločenstva (rozprávka).

Mýtus: (2) Ľudová povera, ktorá sa v procese ústneho prenosu stala atribútom osoby, inštitúcie alebo javu, slúžiace k ich idealizácii (legenda).

Mýtus: (3) Fiktívna osoba, vec, jav či príhoda (povera). Fikcia či polopravda, často ako súčasť ideológie, s cieľom na symbolickej rovine nahradiť fakty (propaganda).

Mytológia: Súbor mýtov istej skupiny ľudí, ako aj štúdium a interpretácia týchto mýtov (mýtografia).

Vivatická mytológia: mýty vivatov. Sem patria mýty o považskom vyvolenom národe, ako aj mýty nasledovné, nahrádzajúce odborne fundované argumenty v súvislosti s výstavbou bližšie naokolo namiesto výstavby diaľničnej siete:

1. Diaľnica nie je cesta a neslúži na cestovanie, ale je to predovšetkým nástroj ekonomického rozvoja a preto nemusí viesť najkratšou trasou, ale najvivatickejšou.

2. Diaľnica ako nástroj ekonomického rozvoja sa nemá stavať v regióne, ktorý najviac potrebuje ekonomický rozvoj, ale má viesť bohatým regiónom, aby sa bohatí mohli stať ešte bohatšími.

3. Diaľnica vôbec nie je nástrojom ekonomického rozvoja a preto vláda má podporovať výstavbu infraštruktúry ako dopravné ihriská, čističky odpadových vôd a penzióny na podporu turistického ruchu.

4. Náklady na výstavbu diaľnice nehrajú žiadnu rolu, preto ako nepodstatný parameter nevstupujú do rozhodovacieho procesu a je správne, že sú dôsledne zamlčiavané.

5. Trasovanie diaľnice bližšie naokolo je podložené odbornými posudkami a vedeckými podkladmi.

6. Diaľnica bližšie naokolo obslúži o pol milióna, trištvrte milióna, milión osôb viac, než na hlavnom ťahu a preto ju treba stavať bližšie naokolo.

7. Slovensko je hornaté a preto je slovenská diaľnica tiež.

8. Diaľnica D3 do poľských lesov, lúk a polí je potrebná pre Slovensko, Európu, celý svet a okolie.

9. Ak sa hlavný ťah Bratislava-Zvolen-Košice rozloží na viacero trás rýchlostných ciest a pomenuje R1, R2 a podobne, prestane byť hlavným ťahom.

10. Za Zvolenom škoda čokoľvek stavať, lebo tam aj tak nič nie je.

11. Tunel pod Donovalmi sa nedá realizovať.

12. Stavať najprv bližšie naokolo je dobré, lebo potom bude možné vrhnúť prostriedky aj na hlavný ťah.

13. Príčinou pomalej výstavby diaľnic je, že vláda prideľuje málo peňazí tunelárom.

14. Za Mečiara sa stavalo ako sa stavalo, ale aspoň sa stavalo.

15. Zastavenie výstavby v 1998 bola chyba.

16. Bližšie naokolo D1 sa musí stavať, lebo to je medzinárodný koridor. Aj zbytočná diaľnica D3 do poľských polí, lesov a lúk sa musí stavať, lebo to je medzinárodný koridor.

17. Úsek Bratislava - Trnava treba rozšíriť na 3+3 pruhy.

18. Na posudzovanie výstavby diaľnic sú najlepšie povolaní stavbári. Ako inak, veď ich stavajú.

19. Na posudzovanie výstavby diaľnic sú najlepšie povolaní cestári. Ako inak, veď ich prevádzkujú a robia údržbu.

20. Štvropruhovú cestu treba stavať tam, kde intenzity presiahnu 15 tisíc áut denne.

21. Zrod koncepcie diaľnic na Slovensku sa datuje do obdobia rokov 1935-1938.

Čudujete sa, odkiaľ tá zbierka gebuzín? Či si to niekto len nevymyslel? Nie, žiaľ sú to mýty autentické, relatívne pomerne dosť veľmi široko rozšírené. Nazbierané sú na rôznych vivatických fórach plných odborníkov na diaľnice, ako sa sami nazývajú. Tunelári, asfaltéri, betonári, vivati.

Iné pramene týkajúce sa mýtov a mytológie:
Karen Armstrong: Dejiny mýtov, preklad Viktor Krupa, Slovart 2005, ISBN 8080850534
Eduard Krekovič, Elena Mannová, Eva Krekovičová: Mýty naše slovenské, AEPress 2005, ISBN 8088880610