Zbedačovanie


1. etymológia


Bieda: chudoba, psota, slota, nedostatok prostriedkov nutných k prosperite či holému prežitiu

Bedár: človek postihnutý biedou

-čovanie: upadanie do biedy cudzím pričinením či zavinením, prehlbovanie stavu ekonomického nedostatku zdrojov a prostriedkov nutných k prosperite či prežitiu


2. definícia


Zbedačovanie: Bieda povýšená na systematický jav, podporovaná oficiálnou politikou vládnucej triedy, bezvýchodiskové postavenie ekonomického nedostatku ako jediná životná perspektíva v časovom horizonte porovnateľnom s dĺžkou ľudského života.

Vládny program zbedačovania slovenského juhu a východu


Ukazatele:


hospodárska situácia: nezamestnanosť, platy a príjmy, podiel na tvorbe národného dôchodku

rozvojové predpoklady: geografická poloha, infraštruktúra (cesty, železnice, letiská, vodné cesty, telekomunikácie, internet)

rozvojové šance: investície do infraštruktúry, priame štátne investície, investičné stimuly súkromným podnikateľom ako súčasť rozvojovej stratégie


Situácia:


v dvoch regiónoch na východe krajiny nezamestnanosť najvyššia v regiónoch EÚ

platy a príjmy najnižšie v krajine i EÚ

podiel na tvorbe národného dôchodku malý

geografická poloha vzdialená od rozvojových centier Slotu a Badžgoňa

dopravný tieň, zlé cesty, zlé železnice, žiadne letiská, žiadne vodné cesty, drahé telekomunikácie

investície do infraštruktúry programovo zanedbávané

programové odčerpávanie všetkých zdrojov na infraštrukturálne investície na dlhé desaťročia dopredu
(viď dokumenty Koncepcia rozvoja, Generel cestnej siete, Potemkinovský Počtový Podvod)

sabotáž veľkých investičných zámerov (Hankook Levice)

výhľad: stagnácia alebo i úpadok minimálne do roku 2020, keď sa má dokončiť cestná sieť, lebo dovtedy prostriedky pôjdu len na Žilinu a bližšie naokolo

Nájdené na serveri Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny http://www.upsvar.sk (presná adresa bola medzičasom zmazaná).


Mapka ukazuje stacionárne rozloženie nezamestnanosti podľa okresov. Pretože okresy boli programovo navrhnuté za účelom rozriediť maďarskú menšinu, v takto severo-južne ťahaných okresoch je značná heterogenita obyvateľstva, priemyselnej štruktúry, dopadu ekonomickej reformy a výslednej zamestnanosti a nezamestnanosti v rámci okresov. Napríklad v okrese Revúca je priemerná nezamestnanosť asi 27%, ale v Jelšave je to lokálne až 50%. Podobne v okrese Rožňava, kde je čiernym miestom dolina Slanej od zavrených baní v Nižnej Slanej po Dobšinú s nezamestnanosťou cez 50%. Pojem "hladová dolina" na Gemeri nie je len básnický výraz.


Ešte raz, mapka ukazuje len okamžitý stacionárny stav. Ministerstvo nezamestnanosti publikuje aj zaujímavý indikátor, ktorý nazývajú "ukazovateľom dynamiky poklesu nezamestnanosti", ktorý ukazuje absolútnu hodnotu priemernej nezamestnanosti na tom istom grafe, ako rýchlosť jej zmeny (znižovania). Nasledovný graf bol nájdený na stránke http://www.employment.gov.sk/mpsvrsr/internet/home/page.php?id=1179&sID=cd0d04a1695656d8fe75fe22799953e6 a týka sa pre nezamestnanosť priemeru za celý rok 2004, kým pre dynamiku ide o 4-mesačný priemer extrapolovaný na celý rok, s údajmi korigovanými na sezónne efekty.

Dynamika -32% znamená, že ak nezamestnanosť klesala rovnakou 4-mesačnou mierou po celý rok 2004, v Bratislave a Žiline na konci roka bude o 32% menej nezamestnaných. Nezabúdajme, že v roku 2006 začína v Žiline aktivity fabrika Mlokia a už beztak nízka nezamestnanosť sa v okolí Žiliny dostane na hodnoty blízke nule (to znamená prezamestnanosť, dochádzanie a všetky s tým spojené problémy).


Ministerstvo nezamestnanosti na tej stránke má dosť optimisticky vyznievajúci komentár: "Tento ukazovateľ sa v poslednom období vyvíjal priaznivo vo všetkých krajoch Slovenska. Môžeme si všimnúť závislosť medzi výškou nezamestnanosti a rýchlosťou jej poklesu. V krajoch, ktoré majú vyššiu mieru nezamestnanosti, klesá nezamestnanosť pomalšie. Dynamika poklesu nezamestnanosti pre celé Slovensko dosahuje úroveň –22%. Z pohľadu tohto indikátora môžeme povedať, že rýchlosť poklesu nezamestnanosti sa mierne znížila vo všetkých krajoch."


V skutočnosti je ten indikátor katastrofický. Päť považských KNV vykazuje pomerne rýchly úbytok miery nezamestnanosti:
BA -32%
ZI -32%
NI -30%
TN -25%
TT -21%
Efekty veľkých investícií, efekty diaľnice...


Zato na zbytku Slovenska je situácia biedna, pri 2-4 krát vyššej nezamestnanosti je rýchlosť jej poklesu citeľne nižšia:
PO -21%
BB -16%
KE -15%


To znamená, že nožnice regionálnych rozdielov medzi piatimi považskými krajmi a zbytkom Slovenska sa i naďalej roztvárajú. Je preto namieste hovoriť o cieľavedomom a plánovitom zbedačovaní stredného a východného Slovenska. Ako vidíme, takýto program existuje na vládnej úrovni a ako jeden z mála vládnych programov sa vzorne plní.


Súvisiace clánky:


SME 27.4.2006